Rol van de Wmo-raad

1. De Wmo-raad is in onze gemeente een verbinder tussen de samenleving en de gemeentelijke organisatie (bestuur en ambtenaren). Doel van onze inspanningen is dat iedereen, en met name de kwetsbare burger, kan meedoen.

Als verbinder bouwt en onderhoudt de Wmo-raad een netwerk met personen en organisaties binnen het gebied van de Wmo en Jeugdwet. Hierbij kan gedacht worden aan de wethouder en ambtenaren van de gemeente, professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, inwoners, de Adviesraad Minimabeleid, Dorpenoverleg Midden-Drenthe en andere partijen. De aanpak daarin is:

De Wmo-raad heeft regelmatig bestuurlijk overleg en inhoudelijke gesprekken met de wethouder(s) en ambtenaren. Een maal per jaar vindt overleg plaats met de Commissie Zorg en Welzijn.
De Wmo-raad heeft contact met inwoners en met professionals/vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, zodat gefundeerd signalen kunnen worden gedeeld met de gemeente.
Met regelmaat nodigt de Wmo-raad ter inspiratie spelers ‘uit het veld’ uit op vergaderingen. De verkregen informatie vertalen de Wmo-raadsleden naar het eigen aandachtsgebied.
Vertegenwoordigers van een aandachtsgebied en/of andere Wmo-raadsleden volgen de commissie- en raadsvergaderingen (op de tribune of via internet) als daar relevante punten aan de orde zijn t.a.v. de Wmo of Jeugdwet.

help

2. De Wmo-raad denkt pro-actief en reactief mee: we geven gevraagd en ongevraagd advies op gemeentelijk beleid en signaleren en denken mee bij de ontwikkeling van nieuw beleid.
De verantwoordelijke aandachtsgebieden zijn verantwoordelijk en in principe startpunt van acties. Breder samengestelde werkgroepen gaan aan de slag met concrete opdracht. De aanpak is als volgt:

Aandachtsgebieden bereiden de behandeling van de voor hen van belang zijnde ingekomen stukken voor en geven in een samenvatting eventuele acties door in de vergadering.

Werkgroepen, bestaande uit leden van de Wmo-raad en eventuele externe leden, gaan aan de slag met een bepaalde vraag of opdracht. Na uitvoering wordt de werkgroep weer opgeheven.

De Wmo-raad organiseert themabijeenkomsten rond bepaalde beleidsvelden of rond signalen vanuit het werkveld. Hierbij worden ook de gemeente en burgers en organisaties uit het werkveld betrokken. Actuele thema’s zijn: mantelzorg, uitwerking Vn-verdrag, Jeugdzorg, GGz, Communicatie en PR.

3. De Wmo-raad monitort en evalueert. We houden in de gaten of het beleid wordt uitgevoerd zoals vastgesteld en of daarmee de gestelde doelen worden bereikt.

De Wmo-raad bewaakt de voortgang van de uitvoering van beleid en van de door haar uitgebrachte adviezen. Ook toetst de Wmo-raad de resultaten aan de gestelde doelen en kijkt ze of die tegemoet komen aan de vragen van de samenleving. Daarbij wordt de volgende aanpak gehanteerd:

Monitoring beleid gemeente: per aandachtsgebied worden de punten benoemd die gemonitord worden.

Monitoring eigen adviezen: bij een uitgebreid advies wordt in een overzicht vastgelegd welk aandachtspunt op welke termijn gerealiseerd moet zin.

Er wordt gemonitord of er tegemoet wordt gekomen aan de vragen vanuit de Midden-Drentse samenleving, en dan in het bijzonder vanuit de kwetsbare inwoners.

De aandachtsgebieden

Omdat het beleidsterrein van de Wmo en Jeugdwet heel breed is, heeft de Wmo-raad er voor gekozen om te werken met een vijftal aandachtsgebieden. Binnen elke aandachtsgebied functioneren 2 of 3 bestuursleden. Zij hebben affiniteit, kennis en/of directe betrokkenheid hebben bij het onderwerpen binnen het betreffende aandachtsgebied.

De leden van het aandachtsgebied overleggen zo mogelijk op regelmatige basis met de ambtenaren tijdens de conceptfase van de beleidsplannen. Hierdoor is er in de ontwikkelingsfase van de plannen al inspraak mogelijk met het doel om tot een zo optimaal mogelijk eindresultaat te komen. Dit laatste is het ultieme doel van zowel de WMO Raad als de gemeente. Dit laat overigens onverlet dat de Wmo-raad in haar officiële advies een afwijkende mening kan hebben op onderdelen van het eindconcept.

De aandachtsgebieden zijn;

Mensen met een beperking

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de kwetsbare burger, die in enige mate een beperking heeft en daardoor op één of andere manier ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen aan het dagelijkse leven: te zorgen voor zichzelf, voor het huishouden/het gezin, kunnen meedoen aan sociale activiteiten etc. De vraag is welk beleid de gemeente ontwikkelt om het meedoen van kwetsbare burgers in de samenleving mogelijk te maken. Beleid ten aanzien van diensten en voorzieningen die de gemeente zelf biedt, maar ook beleid ten aanzien van de samenleving: hoe wordt die gestimuleerd om de kwetsbare burger te ondersteunen.

Ouderen

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘ouderen’ in de samenleving in Midden-Drenthe; de mogelijkheden om zo lang en plezierig mogelijk te blijven meedoen in allerlei facetten van het dagelijkse leven; zorg, ontmoeting, recreatie, educatie, cultuur, beweging, huisvesting etc. Daarbij spelen zeer diverse vraagstukken een rol, waar de gemeente beleid op ontwikkelt.

Jongeren

Het gaat in dit aandachtsveld om de positie van de doelgroep ‘jongeren’ in de samenleving in Midden-Drenthe. Om vraagstukken rond veilig en gezond opgroeien, positieve opvoeding, mogelijkheden voor scholing en werk, kunnen meedenken en meepraten en mogelijkheden om zelf vorm te geven aan eigen ontwikkeling en de eigen grenzen te verkennen, mogelijkheden voor cultuur, ontmoeting en sport.

Welzijn

Binnen dit aandachtsveld gaat het om het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het gaat dan om de mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning, recreatie (dorpshuizen), bereikbaarheid en beschikbaarheid van algemene voorzieningen en diensten. Maar vooral ook om wat bewoners daarin met elkaar ontwikkelen en organiseren, al dan niet ondersteund door of in samenwerking met professionals (samenlevingsopbouw). Het thema burenhulp (naoberschap) wordt relevant binnen dit aandachtsveld.

Mantelzorg en vrijwilligerszorg

Binnen dit aandachtsveld gaat het om mensen die informele zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Vraagstukken rond dit aandachtsveld zijn de belasting van vrijwilligers en mantelzorgers, voldoende beschikbaarheid van vrijwillige zorg.