Nieuws

Webinar

De WMO Raad Midden-Drenthe organiseert op 6 oktober aanstaande van 13.00 uur tot 15.00 uur een webinar met als thema ‘Een inclusieve samenleving ‘. Zeker in tijden van corona zeer actueel. Het oorspronkelijke thema voor het jaaroverleg, dat dit jaar komt te vervallen, was “Zorg dichtbij; wiens zorg is dat? ‘’ Het ging om de […]

Beter oud

Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.   Klik hier voor meer informatie

Platform Klink

Over Klink Klink is voor iedereen die opkomt voor mensen met een beperking. Voor iedereen die kennis en ervaringen wil delen zodat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Klink is dé community voor iedereen die – persoonlijk of professioneel, zeven dagen per week of af en toe – werkt aan een écht inclusieve […]

Mantelzorg Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief  mantelzorg juni      

Gehandicapten en Chronisch Zieken

Over ZonMw ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Met kennis bijdragen aan volledige en volwaardige deelname aan de samenleving van mensen met een beperking of chronische ziekte. Klik hier voor verdere informatie    

Voorzitter WMO raad wil verbinden

De WMO Raad vertegenwoordigt burgers die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en daar lever ik graag een bijdrage aan, Lees hier het volledige artikel. (bron: De krant van Midden-Drenthe)

Informatie van GGD Drenthe over Corona

    Corona informatiebrief Mantelzorgers   Bent u mantelzorger? Laat u bij klachten dan zo snel mogelijk testen en verklein de kans op besmetting.  U krijgt deze informatie omdat u zorgt voor een kwetsbare ander. Het is daarom belangrijk om bij klachten die op corona lijken zo snel mogelijk te laten testen. Ook is het […]

Schaduwrapport-VN-verdrag-Handicap

In deze rapportage staan de dagelijkse praktijk en ervaringen van mensen met een beperking centraal,ondersteund door cijfers over participatie en uitsluiting. Lees het gehele rapport hier >>

Advies Concept Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2020

Een werkgroep heeft zich op verzoek van de gemeente verdiept in de lijvige verordening en toelichting. Op basis van haar bevindingen, aangevuld met opmerkingen van andere bestuursleden, is dit advies >> tot stand gekomen.

Programmaplan Sociaal Domein

De gemeente Midden-Drenthe is een sociale gemeente. Het voorzieningenniveau is op orde, en er is een sterke sociale cohesie in de dorpen en de wijken. Bij de transitie in het sociaal domein is de goede zorg voor onze inwoners krachtig voorop blijven staan. De gemeente werd verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de […]

Coronadossier over dagbesteding

Hier vind je alle artikelen die Movisie heeft gepubliceerd rondom dagbesteding en het coronavirus. Richtlijn dagbesteding en dagopvang Rijk, gemeenten en aanbieders proberen ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen zo lang als mogelijk thuis blijven wonen. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot. In deze richtlijn wordt uitgelegd wat is afgesproken […]

Optimale zorg aan mensen met langdurige psychische problemen

Optimaal Leven is een samenwerking tussen zorginstellingen, huisartsen,verzekeraars en gemeenten. Met als doel de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid te vergroten. Mensen met langdurige psychische problemen ontvangen vaak hulp vanuit verschillende organisaties. Binnen Optimaal Leven kijken we samen met de cliënt vanuit één team naar wat hij of zij nodig heeft […]

Mantelzorg in Midden Drenthe

Doordat mensen er steeds meer voor kiezen zo lang mogelijk op hun vertrouwde plek in de lokale gemeenschap te blijven wonen, wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de sociale kring van familie. Doordat mensen er steeds meer voor kiezen zo lang mogelijk op hun vertrouwde plek in de lokale gemeenschap te blijven wonen, […]

Cliëntondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wilt u hulp bij gesprekken met uw gemeente? Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt u gratis met informatie, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Iedere Nederlander heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) geregeld. Zo kan iedereen zo goed mogelijk mee […]

Werkwijze van de WMO-raadsleden.

Dat betekent: Dat zij de actuele ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied ouderen bij houden. Het volgen van college besluiten op het gebied ouderen. Dat ze binnen komende nieuwsbrieven en stukken goed in de gaten houden; de behandeling van de voor hun relevante stukken voor de WMO-raadsvergadering voorbereiden en eventueel een samenvatting en acties doorgeven in een […]

Informatievoorziening en communicatie gemeente Midden – Drenthe

Naar aanleiding van signalen van burgers en eigen bevindingen hebben leden van onze werkgroep‘Communicatie en PR’ in 2016 enkele keren met medewerkers van de gemeente gesproken over mogelijkheden ter verbetering van deinformatievoorziening van en communicatie over wmo-aangelegenheden. Lees hier het totale uitgebrachte advies >>