Wat doet de WMO-Raad

Wat is de Wmo-raad

De Wmo-raad Midden-Drenthe is een onafhankelijke stichting. In een convenant met de gemeente is vastgelegd dat de Wmo-raad het College van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die te maken hebben met de Wmo en Jeugdwet. De leden zijn betrokken burgers, die vanuit hun kennis en kunde een bepaald aandachtsgebied van de Wmo of Jeugdwet behartigen. Zij doen dat op persoonlijke titel.

test

Wat doet de Wmo-raad?

De Wmo-raad zet zich in voor alle inwoners die met de Wmo en de Jeugdwet te maken hebben of krijgen. Ook is de Wmo-raad gesprekspartner van de gemeente bij de uitwerking van het VN-verdrag betreffende de rechten van mensen met een beperking.

tieners

In grote lijnen wordt de taak als volgt invulling gegeven.

De Wmo-raad:

 • adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het beleid en de beleidsuitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en het VN-verdrag;
 • volgt de ontwikkelingen van genoemde beleidsterreinen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau;
 • betrekt inwoners en belangenorganisaties bij de voorbereiding van advisering;
 • vertaalt signalen vanuit de bevolking en ervaringen van burgers in verbeterpunten en bespreekt deze met de betrokken ambtenaren en wethouders.

Om goed te kunnen adviseren is het van groot belang, dat de Wmo-raad van inwoners en gebruikers hoort wat zij belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met diverse vormen van ondersteuning. Uiteraard is het ook gewenst, dat onze inwoners op de hoogte zijn van wat de Wmo-raad voor hen kan betekenen.

De kennis- en informatieoverdracht tussen Wmo-raad en de inwoners over de Wmo en Jeugdwet is als volgt georganiseerd.

De Wmo-raad:

 • stelt in elke vergadering een thema aan de orde dat een relatie heeft met de Wmo of Jeugdwet;
 • inventariseert tijdens haar Jaarbijeenkomsten en vergaderingen op locatie, welke problemen en wensen er bij de inwoners leven;
 • stelt in de Jaarbijeenkomsten een actueel onderwerp aan de orde;
 • verstrekt informatie via:
  • berichten in enkele huis-aan-huisbladen;
  • de website van gemeente Midden-Drenthe;
  • Facebook;
  • haar eigen website
  • contacten met belangenorganisaties.