Jeugdwet

help

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De gemeentelijke taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren (jeugdigen) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Het gaat om kinderen en jongeren in de leeftijdsgroep 0-18 jaar. Als de hulp daarna moet worden voortgezet is verlengde jeugdhulp mogelijk.

Gemeenten moeten onder andere zorgen voor:

  • Jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit;
  • Een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg;
  • Samenwerking met andere sectoren, zoals zorg, onderwijs, huisarts, politie, justitie;
  • Vertrouwenspersonen voor jeugdigen en hun (pleeg)ouders;
  • Jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
  • Maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling.

De uitvoering van de Jeugdwet en Jeugdzorg is voor gemeenten best ingewikkeld. Waar mogelijk wordt in onze gemeente ingezet op preventie, grotere problemen kunnen worden voorkomen en kinderen en jongeren hopelijk niet in een duur hulpverleningstraject terecht komen. Ambulante jongerenwerkers van Welzijnswerk MD proberen ‘op de straat’ contact te leggen met de doelgroep. Daarnaast zijn er drie jeugdteams actief, waarin alle relevante organisaties zijn vertegenwoordigd en de gewenste aanpak met elkaar afstemmen. Uitgangspunt daarbij is dat bij de hulpverlening aan een cliënt sprake is van één plan en één regisseur. Daarbij moet wel worden bedacht dat de behandeling en doorverwijzing naar hulpverleners ook via de huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan plaatshebben.

Voor het verlenen van intensieve en zwaardere zorg werkt onze gemeente samen met de vier gemeenten in Noord-Drenthe. Cliënten kunnen de zorg ontvangen van de gemeente maar ook zelf inkopen vanuit het ‘persoonsgebonden budget’.

Voor meer informatie over de Jeugdwet en de mogelijkheden van financiering van de hulp wordt verwezen naar de sites van de gemeente Midden-Drenthe, Welzijnswerk Midden-Drenthe en het Centrum voor Jeugd en Gezin.