VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

help

In 2006 hebben de Verenigde Naties het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking aangenomen. In het verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende levensterreinen vastgelegd. Uitgangspunt is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de (zogenaamde inclusieve) samenleving.

Nederland heeft het VN-verdrag in juli 2016, maar liefst tien jaar later, ondertekend. Als gevolg daarvan is elke gemeente verplicht om een lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie houdt in dat ieder mens als volwaardig wordt geaccepteerd en dat de omgeving zó is ingericht, dat hij of zij volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. 

Tijdens de Jaarbijeenkomst van de Wmo-raad in maart 2017 was het VN-verdrag het centrale thema. De gemeente heeft toen aangegeven, hoe ze het verdrag denkt te gaan uitwerken. Omdat het uitgangspunt van het verdrag –  iedereen moet mee (kunnen) doen – nauw samenhangt met die van de Wmo, wil de Wmo-raad graag meedenken bij die uitwerking.

In september 2019 heeft de gemeente het document ‘Inclusie Agenda 2019-2021’ vastgesteld. Hierin is beschreven hoe de gemeente via een thematische aanpak inhoud wil geven aan het realiseren van een inclusieve samenleving. De thema’s zijn:

Bouwen en wonen: verbeteren toegankelijkheid en bouwen van geschikte woningen;
Thuis: aanpassingen aan huis en goede bereikbaarheid;
Werk en inkomen: betere kansen voor mensen met een arbeidsbeperking;
Onderwijs en ontwikkeling: alle kinderen moeten toegang hebben tot passend onderwijs;
Vervoer: toegankelijk vervoer  en mogelijkheid zelfstandig kunnen reizen;
Vrije tijd:  deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten;
Participatie en Toegankelijkheid: o.a. geschikt maken websites, portals en apps;
Welzijn, gezondheid en ondersteuning: goede toegang tot de zorg.

De eerste stap binnen deze thema’s te inventariseren, wat er al is gerealiseerd. Vervolgens komt de vraag aan de orde: wat willen we realiseren en hoe en met wie gaan we dat doen.

 

VN panel

Sinds november 2020 heeft de gemeente een VN panel, In dit panel zitten inwoners die zelf of in hun directe omgeving te maken met hebben met een beperking.

Verdere informatie kunt u hier lezen.